Общие положения и условия LTS Überführungs GmbH

§ 1 – Aplicabilitate
1.Livrările, serviciile și ofertele LTS Überführungs GmbH (în continuare denumit „LTS”) au loc exclusiv pe baza Condițiilor Generale de Afaceri. Acestea sunt parte componentă a tuturor contractelor pe care LTS le încheie cu contractorii și beneficiarii săi.

2. Condițiile de afaceri ale contractorului nu se aplică, nici atunci când LTS nu contestă aplicabilitatea acestora în mod concret. Chiar dacă LTS face referire la un înscris, care conține condiții de afaceri ale contractorului sau beneficiarului sau care face trimitere la acestea, nu există nici o înțelegere cu privire la aplicabilitatea respectivelor condiții de afaceri prin aceasta.

3. Condițiile sunt valabile pentru contractele de transport conform §§ 407 până la 449 Codul Comercial German și §§ 452 până la 452d Codul Comercial German (circulație multimodală) în transportul rutier de mărfuri cu autovehicule, precum și pentru transportul efectuat de către transportator conform § 458 Codul Comercial German.

4. Condițiile se aplică transporturilor în traficul intern și internațional, atât timp cât regulile CMR (Convenția Referitoare la Contractul de Transport Internațional de Mărfuri pe Șosele) nu li se opun, precum și în traficul de cabotaj în alte state membre ale Uniunii Europene și SEE (Spațiului Economic European), atât timp cât reguli constrictive ale statului membru nu se opun acestor condiții.

§ 2 – Plasarea comenzii, actul de împuternicire, utilizarea transportatorilor executanți
1. Plasarea comenzii contractorilor ai LTS cuprinde acordarea unui act de împuternicire, care se extinde asupra tuturor acțiunilor și declarațiilor legale comerciale necesare pentru executarea comenzii, până la îndeplinirea comenzii, respectiv până la anularea acesteia.

2. LTS este îndreptățit să permită executarea transporturilor prin transportatori executanți (subtransportatori).

3. Odată cu plasarea comenzii, trebuie prezentate LTS toate datele și documentele necesare pentru executarea comenzii.

4. Decisivă pentru relațiile juridice dintre contractori și LTS este confirmarea scrisă a comenzii, respectiv oferta scrisă a LTS, inclusiv a acestor Condiții Generale de Afaceri. Acestea redau integral toate stipulațiile dintre părțile contractante cu privire la obiectul contractului. Înțelegerile verbale ale LTS nu sunt legal obligatorii și înțelegerile verbale dintre părțile contractante vor fi înlocuite printr-un contract scris, atât timp cât nu rezultă explicit din acestea, faptul că ele se aplică în continuare în mod obligatoriu.

5. Modificările sau completările acordurilor convenite, inclusiv ale acestor Condiții Generale de Afaceri, trebuie făcute în scris pentru a fi valabile.

§ 3 – Prețurile și plata
1. Prețurile de la LTS sunt valabile pentru volumul de servicii convenit, plus taxa pe valoarea adăugată legală. Prestațiile suplimentare și speciale, cum ar fi asigurarea încărcăturii și fixarea cu chingi, inclusiv a costurilor de materiale, vor fi calculate separat.

2. Sumele facturate se plătesc în termen de 14 zile de la primirea facturii, fără nici o reducere, atât timp cât nu se convine altfel în scris. După aceasta, intervine întârzierea plății, atât timp cât întârzierea nu a intervenit anterior conform legii. Pentru dobânzi de întârziere se aplică § 288 Codul Civil German.

§ 4 – Drepturile și obligațiile contractorului
1. Contractorii LTS trebuie să predea bunul de transportat în stare sigură pentru transport conform § 411 Codul Comercial German. Documentele însoțitoare necesare și completat corespunzător ((§§ 410, 413 Codul Comercial German) trebuie, de asemenea, predate.

2. Contractorii LTS se obligă să comunice dacă se depășește lățimea maximă admisă, înălțimea maximă admisă sau lungimea maximă admisă pentru autovehiculele, combinațiile de autovehicule și remorcile, inclusiv containerele interschimbabile, care trebuie transportate, conform § 32 alin. 2 Codul Rutier German. Contractorul răspunde pentru toate daunele provocate LTS din încălcarea obligației de comunicare conform primului aliniat.

3. Contractorii LTS trebuie să asigure, în cazul transportului unui autovehicul, ca în ziua transferului să aibă loc predarea punctuală a autovehiculului în locația convenită (încărcarea). În cazul transporturilor cu vehiculele proprii, vehiculul trebuie să fie pregătit de plecare și nu are voie să prezinte deficiențe, care prejudiciază utilizarea acestuia în traficul rutier conform Codului Rutier German. Dacă un autovehicul care trebuie transportat nu este la locația convenită sau nu se poate transporta din cauza unui defect sau unei deficiențe semnificative, atunci se va factura 75% din prețul convenit, atât timp cât beneficiarul nu dovedește un aport mai mare la cheltuielile economisite. Contractorii răspund în cazul transporturilor cu vehiculele proprii pentru toate daunele provocate LTS din cauza deficiențelor tehnice ale vehiculului, documentelor însoțitoare insuficiente sau altor documente (documente de înmatriculare, documente vamale ș.a.m.d).

4. Contractorii LTS trebuie să se asigure de finalizarea comenzii prin livrarea autovehiculului la destinația convenită de către destinatar (descărcarea).

5. Transporturile care încalcă prevederile legale nu vor fi efectuate. Dacă înainte de începerea transportului se constată o încălcare legală de către contractor în domeniul de răspundere al acestuia și astfel transportul devine inacceptabil, atunci se va factura 75% din prețul convenit, atât timp cât beneficiarul nu dovedește un aport mai mare la cheltuielile economisite. Dacă se constată o încălcare legală a contractorului, în domeniul de răspundere al acestuia, prin LTS sau terți, în special prin autoritățile competente, în timpul transportului, și astfel continuarea transportului devine imposibilă sau inacceptabilă, atunci comanda va fi întreruptă și se va factura prețul integral convenit, atât timp cât contractorul nu dovedește cheltuieli economisite. Contractorii răspund pentru toate daunele provocate LTS din cauza încălcărilor legale în domeniul de răspundere al acestora.

§ 5 – Taxă de staționare
1. Timpul de încărcare și descărcare pentru încărcare conform § 4 alin. 3 primul paragraf și pentru descărcare conform § 4 alin. 4 din aceste Condiții Generale de Afaceri este, în principiu, de câte o oră, atât timp cât aceasta nu reprezintă un timp de încărcare, respectiv descărcare, nepotrivit de scurt. În acest caz, timpul de încărcare și descărcare se prelungește adecvat.

2.Timpul de încărcare sau descărcare începe cu sosirea autovehiculului la locul de încărcare sau descărcare (de exemplu, înregistrarea la portar) și se încheie când contractorul sau destinatarul și-a îndeplinit integral obligațiile. Dacă pentru prezentarea autovehiculului la locul de încărcare sau descărcare s-a convenit un termen concret de prestare, atunci timpul de încărcare sau descărcare nu începe înainte de ora convenită pentru prezentare.

3. Dacă timpul de încărcare sau descărcare conform alin.1 este depășit, din motive care nu sunt atribuite domeniului de risc al LTS, atunci beneficiarul trebuie să achite o taxă de staționare pentru fiecare oră începută în valoare de 60 €, cu titlul de remunerație.

§ 6 – Termene de livrare
1. LTS se străduiește să respecte termenele de livrare dorite de contractor. Termenele de livrare obligatorii sunt supuse unui acord scris între părți.

2. LTS nu preia nicio răspundere pentru o întârziere de livrare din cauza unor circumstanțe care nu țin de LTS, cum ar fi accidente, blocaje în trafic, furtună, măsuri oficiale, greve etc.

§ 7 – Răspunderea LTS
1. Răspunderea LTS în traficul internațional se orientează după prevederile Convenției Referitoare la Contractul de Transport Internațional de Mărfuri pe Șosele (CMR).

2. În transportul rutier național de mărfuri, LTS răspunde conform prevederilor Codului Comercial German, în special §§ 407 până la 450 din Codul Comercial German.

3. Atât timp cât prevederile Convenției Referitoare la Contractul de Transport Internațional de Mărfuri pe Șosele (CMR) și prevederile §§ 407 până la 450 din Codul Comercial German nu se opun, răspunderea LTS privind acoperirea daunelor provocate, indiferent din ce motiv legal, dar unde există o culpă, este restricționată după cum urmează:

  1. LTS nu răspunde în cazul simplei neglijenței a organelor sale, reprezentanților legali, angajaților sau altor agenți mandatați, atât timp cât nu este vorba despre o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale.
  2. Atâta timp cât LTS răspunde, în principiu, pentru plata daunelor, această răspundere este limitată pentru daune pe care LTS le-a prevăzut la încheierea contractului drept consecințe posibile ale unei încălcări contractuale sau LTS ar fi trebuit să le prevadă la aplicarea unui nivel standard de grijă și prudență.
  3. Restricțiile de la § 7 alin. 3 (a) și (b) nu sunt valabile pentru răspunderea LTS din cauza comportamentului premeditat, precum și din cauza punerii în pericol a vieții, vătămării integrității corporale sau a sănătății.

§ 8 – Drepturi de compensare și reținere
1. Drepturile de compensare și reținere ale contractorului sunt admisibile numai cu revendicări executorii constatate, recunoscute sau necontestate.

2. Contractorul este îndreptățit la cedarea de pretenții împotriva executantului către terți numai după acordul scris al contractorului. § 354a din Codul Comercial German rămâne neafectat.

§ 9 – Drepturi de gaj și de reținere
1. Din cauza tuturor revendicărilor scadente sau nescadente, care sunt aferente LTS din activități conform acestor condiții ale contractorului, LTS are drept de gaj și drept de reținere asupra mărfurilor sau altor valori aflate la dispoziția sa. Dreptul de gaj și reținere nu depășesc dreptul legal de gaj și reținere.

2. LTS poate să exercite drept de gaj din cauza revendicărilor din alte contracte încheiate cu contractorul conform acestor condiții, numai atât timp cât acestea nu sunt contestate. Dreptul de reținere poate fi exercitat când situația financiară a datornicului periclitează revendicarea companiei.

3. În locul termenului prevăzut în § 1234 din Codul Civil German de o lună se aplică în toate cazurile un termen de două săptămâni.

4. Dacă contractorul este în întârziere, atunci LTS poate să vândă prin contract privat din mărfurile și valorile aflate în posesia sa în măsura în care este necesar pentru satisfacerea obligației, conform aprecierii sale, după notificarea de vânzare.

5. Pentru gaj sau scoaterea la licitație a bunurilor, LTS poate, în toate cazurile, să calculeze un comision de vânzare din profitul net în cuantumul procentelor locale uzuale .

§ 10 – Păstrarea documentelor de transport și însoțitoare
LTS elimină toate documentele originale de transport și însoțitoare după patru săptămâni de la finalizarea comenzii respective, în special scrisorile de transport CMR, facturile comerciale, listele de colisaj, notele de livrare, documentele de expediere și documentele vamale. După expirarea termenului menționat mai sus, documentele enumerate vor fi păstrate la LTS doar în formă digitală, în cadrul managementului digital al documentelor (DMS).

§ 11 – Instanța competentă
Pentru toate litigiile care rezultă din acest contract sau care sunt astfel în legătură cu acesta, instanța competentă exclusivă pentru toate părțile participante este cea de la sediul LTS din Henstedt-Ulzburg, atât timp cât nu se opun prevederi legale constrictive. În caz contrar, se aplică legea.

§ 12 – Legislația aplicabilă
Pentru toate contractele se aplică legislația Republicii Federale Germania, conform acestor condiții.

§ 13 – Clauza de separabilitate
În cazul nulității unor părți componente contractuale, restul prevederilor contractuale rămân valabile. În acest caz, părțile contractuale sunt obligate să convină reglementări care să înlocuiască componentele nule și care să corespundă cât mai fidel rezultatului economic dorit.